MENU

Akta

Akta Yang Digunakan

 1. AKTA 171 - Akta Kerajaan Tempatan 1976

 2. AKTA 133 - Akta Jalan, Parit & Bangunan 1974

 3. AKTA 172 - Akta Perancang Bandar & Desa 1976

Enakmen

Enakmen-enakmen yang Digunakan

 1. Enakmen Hiburan 1993 & Kaedah-kaedah Hiburan 1996

 2. Enakmen Kerbau Lembu

Undang-undang Kecil

Undang-Undang Yang Digunakan.

 1. Undang-undang Kecil Lembaga Bandaran (Bab 137)

 2. Undang-undang Kecil Bangunan Seragam 1984

 3. Undang-undang Kecil Mengkompaun Kesalahan (MDL 1983)

 4. Undang-undang Kecil Pemungutan, Pembuangan & Pelupusan Sampah Sarap (MDL 1983)

 5. Undang-undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-kesalahan) Jalan, Parit & Bangunan (MDL 1983)

 6. Undang-undang Kecil Bayaran Pelan & Permit (MDL 1984)

 7. Undang-undang Kecil Pengendali Makanan (MDL 1984)

 8. Undang-undang Kecil Kawalan dan Penyeliaan Tempat-tempat Makan (MDL 1986)

 9. Undang-undang Kecil Pelesenan Anjing (MDL 1986)

 10. Undang-undang Kecil Kedai Gunting Rambut & Pendandan Rambut (MDL 1987)

 11. Undang-undang Kecil Pelesenan Tred Perniagaan & Pelesenan (MDL 1987)

 12. Undang-undang Kecil Penjaja (MDL 1988)

 13. Undang-undang Kecil Iklan (MDL 1990)

 14. Undang-undang Kecil Pilihanraya (MDL 1990)

 15. Undang-undang Kecil Tandas Awam (MDL 1992)

 16. Undang-undang Kecil Kerja Tanah